Skip to main content

English (homework)

Make up sentences using the following tenses/Present Simple, Present Cont. Present Perfect, Past Simple, Past Cont. Past Perfect/ 5 sentences each.

Present Simple
She wants to find a good job for her.
My teacher always says, that I'm very smart.
Everyone wants to be popular.
She thinks, that she will become a doctor, but it won't happen.
His lessons start at 9:00 o'clock.

Present Continuous
I'm going to the cinema with my brother now.
She is trying to enter the room.
My father is speaking to me right now, but I don't wanna listen to him.
We are eating pizza at the moment.
They are showing us their new cars.

Present Perfect
I haven't been to Italy for 5 years and I want to go back there.
She hasn't decided her profession yet, but she thinks, that it will be based on Math, as it's her favorite subject.
I haven't met her since we were children.
Have you ever been to France?
She has already done all her homework.

Past Simple
She went there 5 days ago.
We decided to not go there,
She said to me, that wanted to become an actress.
Did you go to the school yesterday?
He didn't want to come here, but his friend said, that he had to come.

Past Continuous
When she entered the room, she saw that I was cooking.
While he was sleeping, I was watching TV.
I was studying, when she called.
When she went to his friend's home, she saw that her friends were talking about her.
She was crying, because she wasn't happy.

Past Perfect
When I came home, I saw that my mother had cleaned my room.
I had done my homework.
She said, that her parents had gone to London.
I went to the London, because I hadn't been there for many years.
I had never spoken to her.

Comments

Popular posts from this blog

Մթնաձորի չարքը (վերլուծություն)

Ստեղծագործությունը այն մասին է, որ Մթնաձոր`քաղաքից գալիս է մի կին, և որոշում է մնալ այդտեղ ապրողներից մեկի տանը։ Պատմվածքի բոլոր հերոսները ինձ համոզեցին։
Ասիան շատ էր տարբերվում`գյուղում ապրող բոլոր աղջիկներից, այդ պատճառով էլ նա Սաքանի մոտ առաջացրել էր հետաքրքրություն, որը չեմ կարող սեր անվանել։ Միակ բանը, որ Սաքանին աղջկա մեջ գերել էր, աղջկա տարբերվող լինելն էր, և ինձ թվում է, եթե աղջիկը շարունակեր ապրել նրանց հետ, Սաքանը կկորցներ նրա հանդեպ ողջ հետաքրքրությունը, քանի որ Ասիան ապրելով նրանց հետ կնմանվեր մնացած բոլոր գյուղացիներին։
Պատմվածքն ինձ դուր եկավ, իր ոճով այն շատ էր տարբերվում մնացած շատ ստեղծագործություններից։

Պատմվածքի իմաստը կայանում էր նրանում, որ երբեմն մենք չենք գնահատում այն`ինչ ունենք և ցանկանում ենք ունենալ նորը։


2017-2018Ուսումնական տարվա հաշվետվություն

Քանի որ ես այս ուսումնական տարում անցել եմ բացակաների թույլատրելի քանակը, ես պետք է ներկայացնեմ իմ կատարած աշխատանքների հաշվետվությունը:

Նախագծեր
-Անհատական աշխատանք պատմությունից։ -Նախագիծ։Էկոլոգիական խնդիրներ -Էկոլոգիա -Նախագիծ։Ենթամշակույթներ -Կարդում ենք Չարենց
Ճամփորդություններ և ճամբարներ ԹեղենիսԱմառային ճամբար։Գազանանոց ____________________________________ Մեդիաուրբաթ և առավոտյան պարապունքներ Մեդիաուրբաթներին երբեմն ներկա գտնվել եմ, սակայն չեմ մասնակցել։ Ընդհանուր պարապունքներից միշտ ներկա եմ եղել։

My term review

Our teacher told us to write a review of our English lessons as a reflection of the first term.
So today I'm gonna tell you about my English lessons. First of all, I want to talk about my teacher Mrs. Irina. I think she is very kind, I like the fact that she always pays attention to all students. She tries to listen to everyone and makes the lesson interesting for all the students. She joins all of us together, no matter how different we all are. I think she can put herself in the place of those who find learning hard and makes the language easy for them. So I love my English Teacher. I can say for sure that our lessons are fun, which is the most important part of the learning process, from my point of view. I like when we talk in our lessons, express our thoughts. I agree that learning new languages affect people brain's so well. It changes your brain, so it makes your smarter. I think that we are different when we are speaking in different languages. Which is quite amazing …