Wednesday, August 14, 2019

Trip to Italy

First of all, I would like to mention, that our journey consisted of 6 cities. In the morning of July 10 we started our way to Tbilisi, we determined to stay there for a night, since we were very tired. Next morning we continued our way to Kutaisi since our flight was from that town. Because of some aspects, we reached to the airport very soon, so we had to waste 5 hours there. In the afternoon of July 10, we finally arrived in Rome. We were very exhausted, however the fact that we would lose some hours in Rome was not appealing to us. Thus, we went to the Trevi Fountain. It is one of the most eminent showplaces in Rome. As far as I know, the government of Italy gets thousands of dollars from Trevi daily. The other sight, we resolved to attend was  Colosseum. Though it was very arousing curiosity place, we determined not to enter, since it was a waste of time. What I would like especially identify in Rome is nature, I was really amazed, there were so many trees and flowers in the centre of Rome. After staying there for 3 days, we resumed our way to Florence. To be honest, Florence is one of the most beautiful cities I have ever been to. The architecture of Florence is very similar to Rome’s architecture, anyway, I liked Florence more. Not far from Florence is the city of Pisa, so we hired a car and drove there. Pisa has a very interesting sight, it is Pisa’s tower, which might fall in a few years. We stayed in Florence for 5 days and then we went to Milan. Milan has the most beautiful Dumo in the world. The architecture of Milan differs from Florence and Rome very much. After staying in Milan for 3 days we returned to Georgia. We went to Chekvetili since we were very tired because of daily walks in Italy. Nothing absorbing happened there, we were relaxing spending time at the beach. Our journey finished on 29 July, when we came back to Yerevan.Wednesday, May 22, 2019

My term review

Our teacher told us to write a review of our English lesson. So today I'm gonna tell you about my English lessons. First of all, I want to talk about my teacher Mrs. Irina. I think she is very kind, I like the fact that she always pays attention to all students. She tries to listen to everyone and makes the lesson interesting for all the students. She joins all of us together, no matter how different we all are. I think she can put herself in the place of those who find learning hard and makes the language easy for them. So I love my English Teacher. I can say for sure that our lessons are fun, which is the most important part of the learning process, from my point of view. I like when we talk in our lessons, express our thoughts. I agree that learning new languages affect people brain's so well. It changes your brain, so it makes your smarter. I think that we are different when we are speaking in different languages. Which is quite amazing and unbelievable. I think it's quite sad, that you can not communicate with a lot of people, just because you don't use the same language every day. I find it easy to learn a new language, I think 6 months enough for being in the intermediate level of that language. I don't think that during this semester I've worked much, I wasn't active in lessons, I don't know why. But, I worked at home, I have done all the tasks. You can see all my posts on my blog. Everything that we do at school or at home I post(besides exercises). So here are they.
What is my favorite place to visit on weekends?
A letter of complaint
Ball lightning
New words
Sentences
Sentences 2
A 15-year-old who is caught drinking and smoking
What do you miss most about your home when you are away? Use specific details in your explanation.
Մադոննայի ծնունդը
Stereotypes about Ukraine
Dolphins
Trip to Syunik
Why go to University
Swinging Bridge in Khndzoresk
My signature

Ball lightning

Quick Facts: –
  • This rare aerial phenomenon is also known as Globe Lightning.
  • Ball Lightning is often accompanied by a hissing sound and distinct odour.
  • It usually occurs near the ground during thunderstorms and lasts only for a few seconds.
  • According to Atmospheric Maser Theory, ball lightning is formed as a result of the laser effect. Charged molecules of water present in the clouds.
  • Many surveys were conducted to ascertain the existence of this phenomenon. Only 1 out of 30 people claim to have seen ball lightning.
  • It is sometimes sighted near metal fences and other objects like wires. It shows their affinity towards metallic objects.
  • There are very few reports of people killed by ball lightning.
  • According to a Russian physicist and Nobel laureate Pyotr Kapitsa, the luminous ball acts as a resonant microwave cavity.
  • After the Survey of Kugelblitz Theories for Electromagnetic Incendiaries, a program was proposed to develop a weapons application.

Գլոբալ տաքացում:նախագիծ

Գլոբալ տաքացում, Երկրի կլիմայական համակարգի միջին ջերմաստիճանի բարձրացում: Սկսած 1970-ական թվականներից, տաքացման էներգիայի ավելի քան 90%-ը պահեստավորվում է օվկիանոսում։ Չնայած, ջերմության հավաքման գործում, օվկիանոսի գերակշիռ դերին, գլոբալ տաքացում եզրը հաճախ օգտագործվում է օվկիանոսի ու ցամաքի մակերևույթի օդի միջին ջերմության աճի բարձրացման նշման համար։
20-րդ դարից սկսած օդի միջին ջերմատիճանը բարձրացել է 0,74 °C-ով, որի մոտավորապես երկու երրորդը ավելացել է 1980 թվականից հետո։ Վերջին յուրաքանչյուր հաջորդ տասնամյակը ավելի տաք է եղել նախորդից, օդի ջերմաստիճանը բարձր է եղել, քան նախորդ տասնամյակում սկսած 1850 թվականից։
Ջերմաստիճանի գլոբալ աճի արդյունքները հանդիսանում են ծովի մակարդակի բարձրացումը, մթնոլորտային տեղումների քանակի և բնույթի փոփոխությունը, անապատների աճը։
Տաքացումները ամենից ուժեղ արտահայտվում են Արկտիկայում, այն բերում է սառցադաշտերի բացակայությանը, հավերժական սառածությանը և ծովային սառույցներին։ Արկտիկայում հավերժական սառածության ջերմաստիճանը 50 տարվա ընթացքում աճել է -10-ից -5 աստիճան։ 1970-ից մինչ 2002 թվականը արկտիկական սառցադաշտերի մակերեսը փոքրացել է 25%-ով, իսկ հաստությունը փոքրացել է 1,3 մ-ով։
Տաքացումը բերում է նաև հետևյալ հետևանքներին՝ էքստրեմալ եղանակային երևույթների հաճախության մեծացմանը, ներառյալ տապի ալիքները, հեղեղների և երաշտների, օվկիանոսի թթվեցմանը, ջերմաստիճանային ռեժիմի խախտմամբ կենսաբանական տեսակների ոչնչացմանը։ Մարդկության համար կարևոր հետևանք է նաև սննդային ապահովության անվտանգությունը՝ բերքատվության վրա բացասական ազդեցության պատճառով (հիմնականում Ասիայում և Աֆրիկայում) և մարդկանց բնակության վայրերի կորուստը՝ ծովի մակարդակի բարձրացման պատճառով։ Մթնոլորտում ածխաթթու գազի քանակությունը հանգեցնում է օվկիանոսի թթվեցմանը։
Գլոբալ տաքացումը առաջիկայում կարող է հանգեցնել ածխաթթու գազի արտանետման անդառնալի մեխանիզմի աշխատեցմանը Համաշխարհային օվկիանոսից (որտեղ այն 50-100 անգամ ավելի շատ է քան Երկրի մթնոլորտում) և էկոհամակարգի խանգարմանը ու առաջացնել այնպիսի ջերմոցային էֆեկտ ինչպիսին Վեներայի վրա է։ Գլոբալ տաքացման հակազդեցության քաղաքականությունը ներառում է նրա մեղմացումը ջերմոցային գազերի կրճատման հաշվին, ինչպես նաև նրա ազդեցության հետ համակերպմանը։ Երկրների ճնշող մեծամասնությունը մասնակցում է ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխման շրջանային կոնվենցիային։ Կոնվենցիայի մասնակիցները միջազգային բանակցություններում մշակում են մեղմացման և համակերպման սահմաններ։ Նրանք, նպատակ ունենալով գլոբալ տաքացումը 2,0 °C-ով սահմանափակել, համաձայնել են էմիսիայի խորը կրճատման անհրաժեշտության հետ։ Համաձայն ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ծրագրի, 2011 թվականին հրատարակված զեկուցումների և Միջազգային էներգետիկ ընկերության, 21-րդ դարում 2,0 °C-ով տաքացումը սահմանափակելու նպատակով էմիսիայի կրճատման համար արված ջանքերը, ոչ ադեկվատ էին։ 2000-2010 թվականներին ջերմոցային գազերի էմիսիան աճեց յուրաքանչյուր տարում 2,2%-ով։ 1970-2000 թվականներին աճը կազմեց տարում 1,3%։ Կլիմայական համակարգի ինտենսիվության տեսակետից, անգամ մարդածին ազդեցության ավարտից հետո էլ տաքացումը ևս 0,6 °С-ով անխուսափելի է։

Monday, May 20, 2019

Հաշվետություն «Պատմություն» առարկայից

Ուսումնական տարին ավարտվում է և ժամանակն է ամփոփելու տարվա ընթացքում կատարած իմ առաջադրանքները, պատմություն առարկայից։

https://elenjanoyan.blogspot.com/search/label/Պատմություն?m=1

Thursday, May 16, 2019

Հաշվետվություն հայոց լեզու և գրականություն առարկաներից

Ավարտվեց ևս մեկ ուսումնական տարի։ Ամփոփում։
2018թ սեպտեմբերից մինչև 2019թ մայիս կատարած իմ առաջադրանքները:
Հայոց Լեզու, Գրականություն, Թարգմանություններ
Գործնական աշխատանք
Առաջադրանքներ հայոց լեզվից(1-35)
Առաջադրանքներ հայոց լեզվից(35-65)
Հայոց լեզու(66-77)
Շտեմարան։բաժին 2
Առաջադրանքներ
Հոդակապ
Մենիմաստ և բազմիմաստ բառեր
Հոմանիշ և հականիշ բառեր
Հնաբանություններ և նորաբանություններ
Փոխառություններ և օտարաբանություններ
Բաղաձայնների ուղղագրությունը
Ձայնավորների ուղղագրությունը
Ավագ դպրոցի հրաշալիքները
1-70 վարժություններ
Համո Սահյան։Կենսագրություն, բանաստեղծության վերլուծություն
պարգևներ և մրցանակներ
Վազգեն Սարգսյան
Հայ վիշտը
«Մոգերի ընծաները» վերլուծություն
Աշուն։նախագիծ
Համո Սահյան։Անտառում
«Սեբաստացու օրեր. կրթահամալիրի տոն» նախագիծ
Հոբելյանական
Կոմիտասի «Ճանապարհ» բանաստեղծության վերլուծություն
Մեսրոպ Մաշտոց։ տեսանյութ
Թարգմանչաց տոն
Հարցեր և առաջադրանքներ Վիլյամ Սարոյանի «Հայ մուկը» պատմվածքի վերաբերյալ
Իմ վերաբերմունքը հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ
Կա արդյոք կյանք, մահից հետո
Ես ընտրում եմ երջանկությունը
Գեղեցկուհին
Հիվանդ եղնիկը
Խաղի հաղթողը 
Բնության նվերը
Երեք որսորդ
Հեռատեսություն
Մադոննայի ծնունդը
Երջանիկ է նա, ում բավարար է
Թալիսման, որը չի կորի
Տիեզերք ստեղծողը
Անանուն
Առակ
Կինն ու հավը
Սեփական կրոնը
Կարևորը մի քարացիր
Կրոնի ծնունդը
Կրիայի թաղումը
Ճիշտ և սխալ արարքները
Ծերունին և տղան
Քրսիտոնյաներն ու Մահմեդականները
Ժամանակակից առակ
Մարդն ու Աստված
Դժգոհ մարդիկ
Առակ ընկերության մասին
Սիրո մասին
Ճանապարհ դեպի ծով
Փոքրիկ առակներ
Անբուժելի հիվանդությունը
Առակ
Եղանակը
Ծառատունկ
Ներելու մասին
Ցանկացած մարդ որևէ մեկի խնդրի լուծումն է
Լռություն թ՞ե միտք
Մի քիչ արծաթ
Գայլերի ոհմակը և երեք որսորդները
Թանկ նվերը

Trip to Italy

First of all, I would like to mention, that our journey consisted of 6 cities. In the morning of July 10 we started our way to Tbilisi, we ...