Tuesday, October 9, 2018

Հեռատեսություն

Մի փիլիսոփա աղջիկ ուներ: Նրա ձեռքը խնդրել էին երկուսը՝ աղքատը և հարուստը: Փիլիսոփան աղջկան ամուսնացրեց աղքատի հետ: Երբ նրան հարցրին, թե ինչու՞  նա այդպես վարվեց, փիլիսոփան պատասխանեց.

-Հարուստ փեսացուն անխելք է, և ես վախենում եմ, որ նա շուտով կաղքատանա: Աղքատ փեսացուն-խելացի է, և ես հուսով եմ, որ ժամանակի ընթացքում նա կհարստանա:

Ռուսերեն տարբերակը`https://pritchi.ru/id_1458

No comments:

Post a Comment

My term review

Our teacher told us to write a review of our English lesson. So today I'm gonna tell you about my English lessons. First of all, I want...