Saturday, October 6, 2018

Խաղի հաղթողը

Հայրն ու տղան հաճախ էին մասին շախմատ խաղում։ Տղան միշտ պարտվում էր և դա իրեն տխրեցնում էր։
Մի անգամ նա հարցրեց.
-Հայրիկ, երբ ես քեզ հաղթեմ, ինչպիսի՞ զգացողություն դու կունենաս։
-Տղաս, այդ ժամանակ ես ինձ հաղթող կզգամ, պատասխանեց հայրը։

Ռուսերեն տարբերակը`https://pritchi.ru/id_7856

No comments:

Post a Comment

My term review

Our teacher told us to write a review of our English lesson. So today I'm gonna tell you about my English lessons. First of all, I want...