Saturday, October 6, 2018

Բնության նվերը

Գյուղական ճանապարհի վրա հանդիպեցին մի անգամ երկու ծանոթներ և նրանցից մեկը պարծեցավ:
-Տես թե Բնությունը ինձ ինչ նվեր է արել: Ինչ հրաշք է, — և ափը բացելով ցույց տվեց հազվագյուտ գեղեցկությամբ առկայծող մի ադամանդ, որն ինչպես սառած արցունք լիներ: — Ամեն մարդու չի տրվում նման բան գտնել՝ դրա համար Բնության հատուկ բարյացակամությունն է պետք:
Այդ ժամանակ նրա զրուցակիցը կռացավ և գետնից վերցրեց կավի մի չորացած կտոր: Նա ցույց տվեց դա իր զրուցակցին և ասաց՝
-Այժմ մենք հավասար ենք:

No comments:

Post a Comment

My term review

Our teacher told us to write a review of our English lesson. So today I'm gonna tell you about my English lessons. First of all, I want...