Living together quotes.project

“You never know what people live through. Be kind to all people.”
― Lailah Gifty Akita, Pearls of Wisdom: Great mind
<Դուք երբեք չգիտեք թե մարդը ինչպես է ապրում:Բարի եղեք բոլոր մարդկանց նկատմամբ>:
“In every voyage, be fully present.”
― Lailah Gifty Akita, Pearls of Wisdom: Great mind
<Յուրաքանչյուր ճամփորդության մեջ լիարժեք ներկա գտնվեք>:
“Be humble, be gentle, be kind.”
― Lailah Gifty Akita, Pearls of Wisdom: Great mind
<Եղեք համեստ,նրբանկատ և բարի>:
“Capture every moments of your life.”
― Lailah Gifty Akita, Think Great: Be Great!
<Վայելեք  կյանքի բոլոր պահերը>:
“No human being should be maltreated under any circumstances. We are all wonderful creation of God. May we affectionately love one another.”
― Lailah Gifty Akita, Pearls of Wisdom: Great mind
<Ցանկացած հանգամանքներում որևէ մարդ չպետք է վիրավորվի: Մենք բոլորս Աստծո հրաշալի ստեղծագործություն ենք: Կարող ենք սիրալիր լինել միմյանց նկատմամբ>:
“Learn to live together with other people”
― Lailah Gifty Akita
<Սովորեք այլ մարդկանց հետ ապրել>:
“It is wonderful for us to live together in love, in peace and in faith.”
― Lailah Gifty Akita
<Մեզ համար հրաշալի է ապրել սիրո,խաղաղության և հավատքի մեջ>:
“Be kind, be fair and be just.”
― Lailah Gifty Akita, Pearls of Wisdom: Great mind
<Եղեք բարի և արդար>
“We are one human family.”
― Lailah Gifty Akita, Think Great: Be Great!
<Մենք մի մարդկային ընտանիք ենք>:
“We are in this world not only for ourselves but for others.”
― Lailah Gifty Akita, Pearls of Wisdom: Great mind
<Մենք այս աշխարհում ոչ միայն մեր համար ենք,այլ նաև ուրիշների>:

Comments

Popular posts from this blog

Մթնաձորի չարքը (վերլուծություն)

Առակ

Քերականություն